Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Sagt i Stortingssalen: En øvelse i tekstanalyse og forskning

Stortingsbygningen på kveldstid. Det strømmer lys ut av vinduene, himmelen er mørk og overskyet. Den grønne plenen foran bygningen er overstrødd med gule blader. Stortinget

1. Tenk på noe som opptar deg for tiden. Det kan enten være en sak (f. eks. knyttet til miljø, handel, innvandring) en samfunnsmessig utvikling (f. eks. velferd, politisk språkbruk, holdninger) eller en politisk uenighet (f. eks. knyttet til bestemte partier, personer eller stater).

2. Les deg opp på saken slik at du føler at du har et godt overblikk.

3. Finn to eller flere ord som du tenker representerer den saken, utviklingen, uenigheten eller liknende som du har valgt å fokusere på. Skriv en problemstilling av typen: "På hvilken måte reflekterer stortingsrepresentantenes bruk av ordene ___ og ___ saken ____ ?"

4. Tenk på hva du vet om saken. Er det grunn til å tro at stortingsrepresentantene vil bruke ordene på en bestemt måte? Vil de bruke enkelte ord mer enn andre? Vil de nevne ordene oftere i noen år enn i andre i perioden 1999-2017? Vil noen partier eller representanter bruke ordene mer enn andre? Formulér hypoteser knyttet til hva du forventer å finne.

5. Gå inn på lenken under og skriv inn ordnene du har valgt ut. Analyser ordbruken ved å legge merke til følgende:

    a. Hvilke ord brukes mest og hvilket ord brukes minst?

    b. Brukes ordene mer i enkelte perioder enn i andre? I hvilke perioder brukes de oftest?

    c. Hvor ofte nevnes ordene på sitt høyeste (både i absolutte tall og i prosent)? Hvor ofte nevnes de på sitt laveste?

    d. Hvilke partier bruker ordene mest?

    e. Hvilke stortingsrepresentanter bruker ordene mest?

6. Hva blir svaret på problemstillingen? Passet analysen med hypotesene du hadde skrevet? Hvorfor eller hvorfor ikke tror du? Kan det være andre grunner enn det du forventet som har spilt inn på stortingsrepresenantenes ordbruk? 

 

7. Skriv en liten artikkel knyttet til analysen din. En nyttig inndeling kan være:

(1) Innledning: Du sier hvorfor saken er interessant og gir problemstillingen.

(2) Teori: Gi en oppsummering av saken.

(3) Argument: Forklar hvorfor ordene du har valgt er viktige i saken og gi hypotesene dine.

(4) Analyse: Beskriv analysene av ordbruken som gitt i lenken.

(5) Drøfting: Svar på problemstillingen, forklar hva som kan være grunnene til at hypotesene enten ble bekreftet eller avkreftet.

(6) Konklusjon: Skriv en kort konklusjon om hva du har undersøkt, hvordan du har undersøkt det og hva du kom fram til.