Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Sametinget

Sametingsbygningen på vinterstid, med snø i forgrunnen. Lys siver ut fra store vindusglass i bygget. Samfoto/NN/Bård Løken/NTB Scanpix

Sametinget er de norske samenes folkevalgte organ. Sametinget ble åpnet i 1989 og ligger i Karasjok. Sametinget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men har etter hvert fått større makt til å ta beslutninger. Disse beslutningene er knyttet til områder som er særlig viktige for norske-samisk liv, som samisk språk, kultur og næringsvirksomhet. 

Samisk manntall

Norske samer er i likhet med alle andre i Norge underlagt de lover og regler som bestemmes av Stortinget. Samtidig har samene bestemte særrettigheter som urfolk. Mange spørsmål som er direkte knyttet til norske samers status som urfolk, kan behandles av Sametinget. Sametinget er de norske samenes folkevalgte organ – på samme måte som Stortinget er alle nordmenns (inkludert norske samers) folkevalgte organ. Norske samer representeres med andre ord av to politiske organ – som norske borgere representeres norske samer av Stortinget, og som samer kan de i tillegg stemme inn representanter til Sametinget. Sametinget fungerer på samme måte som Stortinget, men kun samer kan stemme ved sametingsvalg – akkurat som kun nordmenn (det vil si norske statsborgere) kan stemme ved stortingsvalg. Sametinget representerer samer fra hele landet, hvor du bor spiller ingen rolle.  

Hvordan vet man hvem som er same, og dermed har stemmerett ved sametingsvalg? Mange samer har både samisk og norsk (ikke-samisk) bakgrunn og familie. For å løse spørsmålet om hvem som kan stemme ved sametingsvalg, er det opprettet et eget samisk manntall – også kalt Sametingets valgmanntall. For å innskrives i det samiske manntallet er det bestemte krav som må oppfylles: Du må være fylt 18 år, selv oppfatte deg som same, snakke samisk hjemme (ha samisk som hjemmespråk) og ha foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre som snakker eller snakket samisk hjemme. Du har også rett til å stå i det samiske manntallet hvis foreldrene dine står der.

For å kunne stemme ved norske stortingsvalg på man i tillegg til å være norsk statsborger, også være oppført i det norske manntallet. Manntallet er en liste over alle norske stemmeberettigete – altså alle med rett til å stemme. For å stå i det norske manntallet trenger man ikke gjøre mye – norske statsborgere føres i utgangspunktet automatisk inn i det norske manntallet når man fyller 18. For å stå i det samiske manntallet må man, slik vi ser ovenfor, aktivt melde seg inn om man ønsker å benytte seg av stemmeretten ved sametingsvalg. 

Hva gjør Sametinget?

Sametinget består av 39 representanter for ulike partier og organisasjoner. I dag er de to største partiene Norske Samers Riksforbund og Arbeiderpartiet. Sametinget ledes, i likhet med Stortinget, av en president. Under seg har han eller hun en visepresident og et sametingsråd.  Forholdet mellom Sametinget og sametingsrådet er det samme som mellom Stortinget og regjeringen. Sametinget har myndighet til å representere norske samer overfor FN og EU. Sametingsvalg gjennomføres samtidig som Stortingsvalg.

I tillegg til å være et politisk organ som tar opp og diskuterer saker knyttet til samiske interesser og representerer samene overfor norske myndigheter, er Sametinget også et forvaltningsorgan. Dette betyr at Sametinget har myndighet til å sørge for at det som vedtas politisk blir til virkelighet. Sametinget uttaler seg også gjennom høringer om forslag som berører samiske særinteresser.

En sak som er viktig for mange norske samer, og dermed også for Sametinget, er knyttet til beiteområder for rein. Mange av representantene i Sametinget bruker mye tid på å få overført så mye ansvar for dette og lignende spørsmål til sametinget som mulig. Målet er at spørsmål som er særlig viktige for den samiske befolkningen skal behandles av Sametinget.

 

Oppgaver

1. Hva er forholdet mellom Sametinget og Stortinget?

2. Hvem kan stemme ved sametingsvalg?

3. Stortinget skal representere alle norske statsborgere – hvem skal Sametinget representere?

4. Hva er begrunnelsen for at norske samer skal ha en egen folkevalgt forsamling som kan tale deres sak? Finn eksempler på saker der samiske interesser har blitt eller blir særlig berørt.