Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Heimkommunen din

Heimkommune iStock / Getty Images Plus

I denne oppgåva skal du utforske dei lokale styringsorgana der du bur, nærmare bestemt heimkommunen din. Her skal du finne ut kva som rører seg i kommunen din, kven som styrer og vurdere om noko kan endrast eller forbetrast.

 Oppgåver

 1. Korleis har kommunen din valt å organisere seg, etter formannskapsmodellen eller som kommuneråd/byråd?

 2. Finn ut kva parti som sit i dei utøvande organa i di heimkommune.

3. Kva saker er det som er viktige eller har skapt lokalpolitiske debatt i kommunen? 

4. Diskuter med ein medelev: er det saker som bør bli satt på dagsorden i kommunen de bur i og korleis kan de sjølve vere med å påverke dette?

 5. Får kommunereforma konsekvensar for kommunen din? I tilfelle, korleis vil du skildre prosessen bak samanslåinga?

6. Avslutt med å skrive eit fiktivt innlegg i lokalavisa di der du argumenterer for at det er viktig å behalde og forsterke det lokale sjølvstyret.