Hopp til hovedinnhold
Politikk og makt

Nestlé - en casestudie

Introduksjon

Corporate Social Responsibility (CSR) har blitt et viktig prinsipp for mange bedrifter. Dette prinsippet handler om at bedrifter skal sørge for å ta vare på lokalbefolkningen, miljøet, dyrelivet, osv. i det området der produksjonen foregår. På norsk kan CSR oversettes med "samfunnsansvar". En stortingsmelding fra 2008-2009 (St. Meld. 10, 2008-2009) definerer bedriftenes samfunnsansvar. Ifølge denne definisjonen skal bedriftene som utøver samfunnsansvar:

1. Gjøre det å ta vare på menneskene og naturen til en målsetning ved virksomheten.

2. Overholde samfunnsansvaret, uansett hva slags lover og regler som gjelder i landet der de opererer.

3. Bidra til positiv utvikling i samfunnet gjennom å skape verdier, være et godt forbilde og ta hensyn til lokalbefolkningen, arbeidstakere, investorer, forbrukere, og andre som er involvert i bedriften.

For å fremme samfunnsansvaret sitt kan bedrifter for eksempel rense utslippene sine av klimagasser, tilby legehjelp til lokalbefolkningen, investere i klimavennlig teknologi, eller gi god forsikring til arbeidstakerne sine.

I denne oppgaven skal vi se på det flernasjonale selskapet Nestlé, og hvordan dette selskapet har blitt mer opptatt av CSR.

For å undersøke denne problemstillingen bruker vi en casestudie. Casestudier er en form for kvalitativ studie som tar utgangspunkt i ett eksempel for å forklare et fenomen. Med casestudier kan vi gå i dybden på det fenomenet vi forsøker å forske på. Funnene kan imidlertid ikke si så mye om andre eksempler. I dette tilfellet betyr det at vi kan undersøke hvordan CSR fungerer og hva som kan gjøre at bedrifter velger å legge mye vekt på samfunnsansvaret sitt, men siden vi kun studerer Nestlé, kan vi ikke si noe allment om alle flernasjonale selskaper.

Hvis du vil lese mer om CSR og bedrifters samfunnsansvar kan du se på s. 386-388 i Politikk og Makt (2018), eller gå inn på lenken under.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-10-2008-2009-/id542966/sec1 

Oppsummering:

Nestlé - en casestudie

 • Nestlé - en casestudie 1

  Hva sier Nestlé selv om sitt samfunnsansvar?

  Oppfatter du at Nestlé er bevisst sitt samfunnsansvar? Begrunn ditt synspunkt.

  Hva slags samfunnsansvar mener du Nestlé er mest opptatt av?


 • Nestlé - en casestudie 2

  Hva nevnes om Nestlé i Sustainability-rapporten fra GlobeScan og SustainAbility?

  Hva fortelles om Nestlé i lenken fra The Guardian? 

  Gjør noen egne søk for å se hva slags 'skandaler' Nestlé har vært involvert i og notere dem ned.

  Hvordan vil du oppsummere den utviklingen som har skjedd i Nestlé? Hva tror du kan være noen av årsakene til denne utviklingen?


 • Nestlé - en casestudie 3

  Synes du Nestlé lever opp til denne definisjonen av CSR? Begrunn ditt synspunkt.

  Hva mener du at Nestlé kunne gjort for å øke innsatsen innen CSR?

  Hvilke aktører tror du kan være viktige pådrivere for å få Nestlé til å utvikle sitt samfunnsansvar? Hvorfor?


Åpne som PDF